Surte 100 år

1962 fyllde Surte Glasbruk 100år och så här skrev man i PLMs personaltidning.

Så har PLM fått ännu en 100-åring bland ina företag — Surte Glasbruk, som avslu­tade sitt 100-årsfirande med en ”jubileums-vecka” den  19—24 november. Egentligen började Surtes 100-årsjubi­leum redan i september, då pensionärernas sedvanliga årsfest på Långedrag förgylldes med 100-årsgratifikation, minnespresenter och andra speciella arrangemang.

I det all­männa jubilerandet passade fackföreningen på bruket, avdelning 246 av Svenska Fa­briksarbetareförbundet, också på att fylla 65 år, och den högtiden firades den 3 no­vember med en hej dundrande fest. Omkring 600 surtebor i alla åldrar dansade och roa­de sig på Valand, där PLMs ledning re­presenterades av disponent Ulf Laurin och bruket av disponent Lennart Hanserud. Som ett minne från VD överlämnade Ulf Laurin till John Martinsson och hans sty­relsekamrater ett praktfullt, graverat kri­stallblock från Kosta.

Själva 100-årsjubileet gick något still­sammare till, men behållningen för de an­ställda
emot alla de anställda i små­grupper i den blomsterdekorerade hörsalen och överlämnade till var och en en min­nesgåva, bestående dels av en vacker Kosta­vas, dels ett askfat eller ett par ljusstakar, de senare tillverkade av Kosta-mästaren Bengt Heintze och hansverkstad, av glas från Surtes egen färgade vanna, ett tecknat album samt — till alla med mer än 10 an­ställningsår — en gratifikation. Kostavasen är speciellt komponerad av konstnären Vicke Lindstrand för Surtes jubileum och har döpts till ”Sjögräs”. Surtes minnesal­bum har tecknats av den kände danske konstnären   Ebbe   Sadolin.    Detta   album kommer att delas ut till alla anställda inom PLM.blev kanske inte sämre. Under ”ju­bileumsveckan” tog disponent Hanserud personligen

Avslutningen på Surtes jubileumsfirande ägde rum fredagen den 23 november, då en mottagning hölls på bruket och till sist en intern festmiddag åts på Grand Hotel i Göteborg.

När den festliga fredagen med strålande, senhöstligt solsken kom, var glasbruket skönt dekorerat — inte minst på den la­gom till jubileet uppröjda planen framför tekniska kontoret, där gamla fula skjul fått lämna plats för ett välkommet litet ”torg” mitt i hyttområdet och där till yttermera visso dekorativa gröna grupper jubileet till ära hade placerats. Bruksledningen över­väger för övrigt att till våren anlägga en mera permanent plantering på detta pri­vata lilla Surte-torg.

Denna estetiska ambition hade brukets ledning också lyckats föra med sig in ge­nom portarna till den nya hyttan, där det tidigare nakna och tråkiga trapphuset hade försetts med två mycket charmfulla mål­ningar, som täckte var sin vägg i första och andra våningen. Det var konstnären Gunnar Pavuls, i det civila känd dekora­tör på Stadsteatern i Göteborg, som hade framställt dels det gamla bruket enligt ett fotografi från slutet av 1800-talet, dels det moderna Surte.

Samma händige man hade också tillver­kat en utomordentlig modell i naturlig stor­lek av en trummelugn från handblåsnings-tiden, som till besökarnas stora förvåning hade placerats mitt på golvet i den stora receptionshallen. I sin murade järnbeslag­na tunga gedigenhet gjorde ugnen närmast intryck av att vilja sjunka rakt genom lino-leummatta och bjälklag ner i maskinverk­staden därunder — det blev en uppskattad lustighet på jubileumsdagen att flytta den ”tunga” pjäsen med en lätt stöt av ena handen.

Denna verkligt välgjorda ugnsmodell kommer i framtiden att komplettera sam­lingarna i det museum som också öppnades denna händelserika dag och då besöktes av bland andra

vår VD i sällskap med sty­relsens ordf., advokat Sten Lindskog. Sur­tes museum, som är inrymt i gamla lockfabriken, härbärgerar ca 5000 flaskor ur Surtes 100-åriga tillverkning och dessut­om många exemplar från sådana närståen­de bruk som Eda, Liljedahl och Kungälv. I ett hörn av lokalen har Surtes egna mo­dellsnickare också byggt upp en handglasvanna, kring vilken de olika typerna av redskap och formar grupperar sig.

Direktör Knut Laurin fick på eftermid­dagen ta emot många vackra och värdeful­la presenter och ännu fler blomsterkorgar, då brukets goda vänner och leverantörer uppvaktade 100-åringen. Han assisterades av glassektionens chef Ulf Laurin och av Lennart Hanserud, som hade jämt göra med att bära gratulanternas gåvor till det långbord som så småningom fylldes av sköna blomster och kostliga presenter. En skörd av hyllningstelegram anlände också under dagens lopp.

Många i de uppvaktandes krets utgjordes naturligtvis av leverantörer till Surte, var­av de flesta kunde erinra om långa och an­genäma affärsförbindelser. Nödinge kom­mun företräddes av kommunalkamrer An­ders Larsson och kommunalfullmäktiges ordförande Eric Alexandersson, och deras vackra minnesgåva i form av en väldig Orreforsvas blev en hel mansbörda till och med för en sådan bjässe som den reslige Nödinge-kamreren.

Från arbetsmarknadens parter uppvak­tade Svenska Arbetsgivareföreningen med blommor  och  en  personlig  hälsning från direktör Bertil Kugelberg. Från Glasindu­strins Arbetsgivareförbund kom en häls­ning genom direktörerna Karl Karlsson och Carl Ivar Scheutz i Växjö. Svenska Fabriks­arbetareförbundet sände en delegation, be­stående av ombudsmännen Ernst Gustavs­son och Knut Herrström, den senare väl­känd på Surte inte bara från förhandlingar utan från sina många år som anställd och fackföreningsman. Förbundsordföran­den själv, Valdemar Lundberg, satt just då i konferens med LO-chefen men flög till Göteborg för att delta i aftonens program på Grand. Svenska Industritjänstemanna-förbundet företräddes av ombudsman Stig Björkhammar, Sveriges Arbetsledareförbund av ombudsman Bertil Johansson, båda från Stockholm. På det lokala planet hade fack­föreningen som talesmän herrar John Mar­tinsson och Folke Johansson, medan SIF-klubben företräddes av ingenjör Gunnar Jönsson och SALF-klubben av herrar Eugen Teiler och Charles Carlsson.

Surte Missionsförsamling representerades av sin föreståndare, pastor John Nils­son och församlingens ordförande, målare Hilmer Karlsson. Statskyrkan hade fram­fört sina gratulationer redan i samband med den vackra högtidlighet i kyrkan som inledde pensionärsfesten.

De fyra idrottsföreningarna i brukssam­hället hade i bästa alliansstil enats om en gemensam present, ett kristallblock med föreningarnas emblem som stilfull dekor. Fyra herrar följdes alltså åt in genom hör­salens dubbeldörr och bugade i bästa säm­ja inför 100-åringens företrädare. Det var för Surtes Idrottssällskap Lennart Jönsson, för Surte Skridskoklubb Elmar Karlsson, för Surte Tennisklubb Bengt Linder och för Borgens Sportklubb Richard Eliasson. Det var väl inte utan att Surte-borna denna dag yvdes över sitt bruks ansenliga ålder. Och visst är 100 år högst respekta­belt! Men de fyra glasbruk som hyllade 100-åringen var alla äldre . . . Yngst raden var Hammars glasbruk, vars dispo­nent Lennart Hammervik, gladde VD med en miniatyrback i mahogny från brukets egen lådfabrik. Innehållet — fyra små champagneflaskor — såg också precis så festligt ut som stunden möjligtvis kunde kräva. Gamla Årnäs Bruk, som efter drygt 150 år i glasbruksbranschen numera ägnar sig åt metallvaror, framförde sina hälsning­ar genom disponent Harald Ekman. Slut­ligen kom så åldringen i kretsen, Limmared. Disponent Åke Klingberg såg mycket förtjust ut, när han kunde överlämna som minne av tilldragelsen en jaktflaska, ”till­verkad på Limmared vid tiden för Surtes tillkomst”. Det

fanns en kommentar på flaskans sockel: ”Limmared hade dä till­verkat glas i 122 år”. En lika säregen som tjusig gåva anlände från Sveriges näst Lim­mared äldsta glasbruk, Kosta, som lät över­lämna en graverad ordförandeklubba helt gjord i kristall.

Avslutningen   på   denna  högtidsstund  i hörsalen   blev   starkt   surtebetonad   så   till vida att bland de sista gratulanterna an­mälde sig ordföranden i Surtes gamla sty­relse, direktör Folke Thulin, varpå pro­grammet fick sin mycket charmfulla av-rundning i och med att Surte Musikkårs hälsning framfördes av Rolf Olsson och Surtes Manskör bringade bruket sin väl­ljudande sångarhyllning, anförd av Man­fred Eliasson.

På jubileumsdagens kväll hade brukets förtroendemän och representanter för ar­betsmarknadens centrala och lokala parter, kommunen etc samlats till middag på Grand Hotel Haglund i Göteborg, en in­tern måltid, vars inofficiella karaktär ock­så underströks av det i jubileumssamman­hang något originella faktum att endast två tal hölls — direktör Laurins välkomstanförande och gamle Surte-chefen Per Hembergs tack för maten.

Gratulationsbrevet från Knut Laurin då Surte fyllde 100år

På kartan kan du se var historien om "Surte 100 år" utspelar sig.
Historien upplagd: 7 februari, 2020
Upphovsman: Saxat ur personaltidningen Surteglimtar
Historien utspelade sig på 1962
Historien kommer från Nödinge Hembygdsförening
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Surte 100 år
Fixardag
Fixardag

Fakta om eventet

Datum: April 18, 2021
Startar kl: 09:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Berättarkväll
Berättarkväll

Fakta om eventet

Datum: November 19, 2021
Startar kl: 19:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Hembygdsgården
Plats: Lunden 311, 44696 HÅLANDA
Vandring runt Hålsjön

Fakta om eventet

Datum: August 30, 2021
Startar kl:

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid badplatsens parkering.
Plats: 58.034138, 12.273331
Midsommarfirande på Grönköp
Midsommarfirande på Grönköp

Vi firar som vanligt midsommar på hembygdsgården. Vi reser majstången kl 12 och därefter blir det danslekar, fiskdamm, lotteri och kaffeservering. Välkomna!

Fakta om eventet

Datum: February 11, 2021
Startar kl: 12:00
Slutar kl: 14:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Grönköp
Plats: Skepplanda Hembygdsgård
Vårvandring
Vårvandring

Denna gång besöker vi det fina naturreservatet Verleskogen.
Samling kl 10 vid hembygdsgården för samåkning.
Ta med fika.

Fakta om eventet

Datum: June 7, 2020
Startar kl: 10:00
Slutar kl: 13:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Samling vid hembygdsgården för samåkning.
Plats: Vadbacka Grönköp 130, 446 94 Skepplanda
Gökotta vid Björns kvarn
Gökotta vid Björns kvarn

Björns Kvarn byggdes år 1835-45 År 1898 omändrades kvarnen enlig noteringar på en av stockarna för att eventuellt driva ett tröskverk på den intilliggande gården Boaredal. En perfekt plats för Gökotta, hoppas att vi får sällskap av göken.
Ta med fika!!

Fakta om eventet

Datum: May 21, 2020
Startar kl: 07:00
Slutar kl: 08:00

Tipsa om eventet!

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin

Hitta till eventet

Vi träffas vid Björns Kvarn i Boaredal. Följ vägen från Skepplanda mot Kvarnabo ca 4,5 km. Där finns en träskylt "Skvaltkvarn". Sväng av mot höger och parkera på P-platsen. Följ sedan skyltar fram till kvarnen. Välkomna
Plats: 57.996984,12.278198
Surte 100 år
Ditt namn*
DIn väns email*
Meddelande*